Thursday, 18 April 2024

คาถาป้องกันผี วิญญาณจะไม่มารบกวนเข้าใกล้

คาถาป้องกันผีนี้ใช้สวดภาวนาเมื่อเกิดความกลัวผีขึ้นมา วิญญาณจะไม่มารบกวนเข้าใกล้

คาถาป้องกันผี

นะโมพุทธายะ มะพะ ทะนะ ภะ กะ สะ จะ
สัพเพทวาปีสาเจวะ อาฬะวะกาทะโยปิยะ
ขัคคัง ตาละปัตตัง ทิสวา สัพเพยักขา
ปะลายันติ สักกัสสะ วะชิราวุธัง
เวสสุวัณณัสสะ คะธาวุธัง
อะฬะวะกัสสะ ทุสาวุธัง
ยะมะนัสสะ นะยะนาวุธัง
อิเมทิสวา สัพเพยักขา ปะลายันติ

ตั้งนะโม 3 จบ
พุทโธ อะระหัง พุทธังรักษา
ธัมโม อะระหัง ธัมมังรักษา
สังโฆ อะระหัง สังฆังรักษา
ภูติผีทั้งหลาย คิดร้ายตัวข้า อะนันตา สูญเปล่า

ตั้งนะโม 3 จบ
“อิติสุคโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปฐวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง” (ท่อง 3จบ)

สำหรับคาถานี้เป็นคาถาของหลวงพ่อโอภาสีที่ได้ย่อคาถายอดพระภัณฑ์พระไตรปิฎกและนำมาเรียบเรียงใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ โดยก่อนจะสวดให้ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และหลวงพ่อโอภาสี หากอยู่บ้าน จะเป็นคาถาสำหรับใช้ป้องกันอันตรายที่จะเข้ามา หากต้องเดินทาง หรือ ไปต่างถิ่น ก็จะใช้สำหรับป้องกันภูต ผี อันตรายต่างๆ ไม่ให้เข้ามา

ตั้งนะโม 3 จบ
เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว (ท่อง 3 จบ)

ตั้งนะโม 3 จบ
พุท ธัง กันจะ ธรรมมัง กันจะ สังฆัง กันจะ นะระ นะจะ
พุทธะ คุณณัง ธรรมมะ คุณณัง สังฆะ คุณณัง
พุท โธ ภัณ ทะนะ จิตตัง ธรรมโม ภัณ ทะนะ จิตตัง สังโฆ ภัณ ทะนะ จิตตัง
เอวัง อายุตโต โส ตะลา อิติกันนะ อิติ กันนา

(ท่อง 3 จบ)